Menu

Stavbu charakterizujú tieto základné údaje o prevádzkových kapacitách:

MVE Nosice
Prevádzková horná hladina 279,60 m n. m.
Dolná hladina pri Q0 261,70 m n. m.
Dolná hladina pri Q3 261,90 m n. m.
Celkový spád 18,30 m
Návrhový prietok 3,00 m3.s-1
Typ turbíny Banki
Počet turbín 1 ks
Priemer turbín 960 mm
Menovité otáčky turbín 186 min-1
Inštalovaný výkon 400 kW
Maximálny výpočtový výkon na svorkách generátora 401 kW
Dosiahnuteľný výkon 401 kW

Výroba elektrickej energie v priemerne mokrom roku je predpokladaná vo výške 3 022 566 kWh (3 022 MWh).

Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku:

MVE Nosice je navrhnutá na využitie hydroenergetického potenciálu sanačného prietoku VD Nosice.

Komplex objektov je situovaný v spätných zásypoch ľavobrežného výtokového krídla.

Niektoré jestvujúce objekty VD Nosice, napr. pôvodná rybia zdviž a NN rozvodňa, budú zasiahnuté.

Prístup k MVE bude po jestvujúcej panelovej ceste v areáli VD Nosice napojenej na miestne komunikácie obce Nosice. Vyvedenie výkonu sa uvažuje do jestvujúcej NN rozvodne vodnej elektrárne VD Nosice.

Prevádzka MVE bude bezobslužná s automatikou nastavenou tak, aby boli prednostne rešpektované účely vodného diela Nosice. Stavba si nenárokuje zmenu vodohospodárskych pomerov. Najmä vplyvy na režim povrchových ako aj podzemných vôd.

Základné údaje
Názov stavbyMVE Nosice
Miesto stavbyKataster obce Nimnica
OkresPovažská Bystrica

Neváhajte nás kontaktovať.

+421262410376