Menu

Čerpacia stanica Viničné:

ČS viničné sa vybudovala v rámci ochranných opatrení SVD-GN jednak na prečerpávanie priesakových vôd z priesakových kanálov vybudovaných pozdĺž pravostrannej ochrannej hrádze váhu v úseku Kameničná – Kolárovo a na odvádzanie vnútorných vôd z priľahlého územia váhu.

ČS viničné je situovaná 40,0 m od osi hrádze. Na korune hrádze je evakuačná šachta. V ČS je osadených 6 ks čerpadiel o celkovom výkone 17,28m3.s-1, z toho vertikálne vrtuľové čerpadlá typu 1200HQCU-1075-68 pre Q=4,4 m3.s-1 a 3ks vertikálnych vrtuľových čerpadiel typu 800AQTV 655-68 pre Q=1,36 m3.s-1.

Neváhajte nás kontaktovať.

+421262410376