Menu

Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku:

Štúdia rieši vybudovanie jalového prepadu s haťou, aj samostatnú hať na stupni Gabčíkovo v šiestich variantoch. Cieľom je zabezpečiť prevedenie časti povodňového prietoku v prípade potreby (napr. výpadok VE), ktorý je schopný previesť derivačný kanál. Prvé tri varianty hate sú navrhnuté na prevedenie prietoku 3200 m3s-1 a sú situované na pravej strane derivačného kanála, v osi VE Gabčíkovo, vedľa montážneho bloku.

Ďalšie tri varianty sú navrhnuté na prevedenie prietoku 1200 m3s-1 a sú situované na pravej strane derivačného kanála, pri vtokom krídle elektrárne.

Táto Sprievodná správa obsahuje podrobné technické riešenie hate v profile VD Gabčíkovo v dvoch variantoch (označených ako variant č. 4 a č. 5). Ďalšie sledované varianty sú popísané len schematicky. Obidva varianty boli navrhnuté na prevedenie prietoku 1200 m3s-1. Variant č. 4 bol navrhnutý s jedným haťovým poľom a variant č. 5 s dvomi haťovými poľami, ktorý prevedie prietok dnovou výpusťou.

Koncepcia navrhovaných variantov bola navrhnutá na základe požiadaviek investora a záverov jednotlivých výrobných výborov.

Štúdia je spracovaná vo výškovom systéme Balt po vyrovnaní.

Základné údaje
Názov stavbyJalový prepad Gabčíkovo
Charakter stavbyProjektový stupeň - Štúdia uskutočniteľnosti
Miesto stavbyStupeň Gabčíkovo, rkm 1 860
OkresDunajská Streda

Neváhajte nás kontaktovať.

+421262410376