Menu

Stavbu charakterizujú tieto základné údaje o prevádzkových kapacitách:

MVE Dobrohošť
Návrhový prietok vo veget. období 25 m3.s-1
Návrhový prietok v mimoveget. období 17,5 m3.s-1
Horná prev. hladina pri Q25 max. 130,45 m n.m.
Dolná hladina pri Q25 min 121,76 m n.m.
Návrhový spád brutto 8,69 m
Návrhový spád netto 8,50 m
Maximálny prietok MVE 25 m3.s-1
Typ turbín Kaplan, Andritz Hydro
Počet turbín 1 ks
Priemer obežného kola 1950 mm
Maximálny činný výkon agregátu 1.870 kW
Inštalovaný výkon 1 870 kW
Výroba elektrickej energie v priem. mokrom roku 11 873 MWh

Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku:

MVE Dobrohošť je navrhnutá na ľavom brehu odberného objektu, ktorý zabezpečuje odber vody z prívodného kanála SVD G-N do ramennej sústavy nachádzajúcej sa na ľavom brehu starého koryta Dunaja. Hydroenergetický potenciál jestvujúceho odberného objektu je využívaný v pripravovanej stavbe a predstavuje 11,87 GWh elektrickej energie za rok. Stavba využíva jestvujúci privádzač, ktorý bol vybudovaný spoločne s odberným objektom. K tejto jestvujúcej časti je navrhnutá nová časť privádzača, ktorá ústi do samotnej budovy MVE.

Spracované vody v elektrárni o maximálnom množstve 25 m3.s-1 sú krátkym odpadovým korytom vracané späť do prívodného kanála ramennej sústavy. Vyrobená elektrická energia je vlastnou 22 kV prípojkou odvádzaná do štátnej elektrifikačnej sústavy cez 22 kV linku, ktorá prechádza staveniskom. Prístup ku stavbe je z cesty Čunovo – Dobrohošť.

Prevádzka elektrárne bude automatická bezobslužná s vyvedením signalizácie o základných prevádzkových stavoch do miesta určeného investorom. K výrobe elektrickej energie nie sú potrebné žiadne suroviny, čím nevznikne výrobný odpad, ktorý by zaťažoval životné prostredie.

Viac informácií: http://www.asb.sk/architektura/stavba-roka/stavba-roka-2012/mala-vodna-elektraren-dobrohost

Základné údaje
Názov stavbyMVE Dobrohošť
Charakter stavbyNová
Miesto stavbyDobrohošť
OkresDunajská Streda
RegiónTrnava
GPS47.990783, 17.352326

Lokalita stavby projektu

Neváhajte nás kontaktovať.

+421262410376