Menu

Stavbu charakterizujú tieto základné údaje o prevádzkových kapacitách:

Malá vodná elektráreň Hričov
Maximálna horná prevádzková hladina 325,500 m n m.
Minimálna horná prevádzková hladina 324,500 m n m.
Dolná prevádzková hladina 315,75 m n m.
Dolná hladina pri Q100 = 2500 m3.s-1 reduk. Oravskou priehr. 321,10 m n m.
Maximálny brutto spád H = 9,75 m
Maximálny netto spád H = 9,50 m
Minimálny brutto spád 8,75 m
Minimálny netto spád 8,5 m
Maximálny prietok turbínou Qmax = 8m3.s-1
Typ turbíny Kaplanova, štvorlopatová
Počet turbín 1 ks
Priemer obežného kolesa D = 1150 mm
Prenos výkonu na generátor Pravouhlým prevodom
Typ generátora Vertikálny synchrónny
Maximálny výkon na spojke turbíny Ptmax = 700kW
Maximálny výkon na svorkách generátora Pgmax = 640kW
Výroba elek. energie v priem. mokrom roku teoret. Et = 5600 MWh
Výroba elek. energie v roku predpokladaná Ep = 4750 MWh

Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku:

Malá vodná elektráreň je navrhnutá pri ľavom výtokovom krídle vývaru v tesnej blízkosti hate Vodného diela Hričov. SO č. 103 Budova MVE je tvorená monolitickým blokom z vodostavebného železobetónu s plochou strechou s fóliovou krytinou. Budova slúži pre osadenie strojnotechnologického a elektrotechnologického zariadenia, ktoré chráni pred poveternostnými vplyvmi a zásahom nepovolaných osôb.

V elektrárni je navrhnutá jedna horizontálna Kaplanova turbína s priemerom obežného kolesa D=1150 mm. Sacia rúra bude zaústená do vývaru. Budova je obdĺžnikového pôdorysu 7,50m x 21,50m. Výškovo je objekt rozčlenený do troch podzemných a dvoch nadzemných podlaží. V 3. podzemnom podlaží (312,450 B.p.v.) je strojovna s manipulačným priestorom, čerpací agregát, šachta presiaknutých vôd.

V 2. podzemnom podlaží (316,000 B.p.v.) je montážny otvor do vtokovej časti turbíny a NN rozvodňa. V 1. podzemnom podlaží (318,450 B.p.v.) je manipulačný a montážny priestor. V 1. nadzemnom podlaží (±0,000=322,125 B.p.v.) je hlavný vstup so schodiskom. V 2. nadzemnom podlaží (324,500 B.p.v.) je rozvodňa VN s transformátorom. Prístup do budovy z terénu je po upravenej ploche do 1. nadzemného podlažia ±0,000=322,125 B.p.v.v

Základné údaje
Názov stavbyMalá vodná elektráreň Hričov
Charakter stavbyNová
Miesto stavbyHričov
OkresŽilina
RegiónŽilina
GPS49.152614, 18.405116

Lokalita stavby projektu

Neváhajte nás kontaktovať.

+421262410376