Menu

Základné parametre:

Malá vodná elektráreň Pálenisko
Maximálna horná hladina 132,70 m n.m.
Minimálna horná hladina 131,25 m n.m.
Dolná hladina pri Q30 128,50 m n.m.
Dolná hladina pri Q18 127,90 m n.m.
Navrhovaný spád 4,8 m
Návrhový prietok MVE 2 x 15 m3.s-1
Maximálny prietok MVE 30 m3.s-1
Typ turbíny Horizontálna Kaplanova
Počet turbín 2 ks
Priemer obežného kolesa 1750 mm
Menovité otáčky turbíny 188 min-1
Menovité otáčky generátora 750 min-1
Inštalovaný výkon 989,3 kW
Maximálny výkon na svorkách generátora 540 kW
Dosiahnuteľná výroba el. energie za 334 dní 6 140 219 kWh

Malá vodná elektráreň Pálenisko:

Malá vodná elektráreň bola vybudovaná rekonštrukciou nového zátvorného (nápustného) objektu do malého Dunaja. Vybudovaním vodného diela Gabčíkovo Nagymáros a jeho uvedením do prevádzky bol požadovaný prítok do koryta malého Dunaja zabezpečí dostatočnou kapacitou cez jedno haťové pole. Do zvyšných dvoch hotových polí bolo navrhnuté zariadenie na využitie jestvujúceho hydroenergetického potenciálu. Pre výrobu elektrickej energie slúžia dva asynchrónne generátory pre napätie 6,3kV.

Neváhajte nás kontaktovať.

+421262410376