Menu

Navrhovaná stavba MVE Švošov má nasledovné základné parametre:

OS MVE Švošov
rkm 311,255
HAŤ
Počet polí (uzáverov) 2
Hradiaca výška 5,3 m
Šírka haťového poľa 12,00 m
Hradiaca konštrukcia 2 x segment s tlačenými ramenami
Kóta prahu hate 447,00 m n. m.
Kóta prahu vývaru 445,60 m n. m.
Kóta max. prevádzkovej hladiny 452,30 m n. m.
Kóta hladiny pri Q100 nad haťou 452,73 m n. m.
Kóta hladiny pri Q100 pod haťou 451,83 m n. m.
MVE
Maximálna horná prevádzková hladina 452,30 m n. m.
Dolná hladina pri Q=20 m3s-1 447,90 m n.m.
Návrhový prietok 2×25 m3.s-1
Návrhový spád brutto 4,40 m
Návrhový spád netto 4,20 m
Typ turbíny Kaplanova
Priemer obežného kola D = 2.000 mm
Počet turbín 2 ks
Max. činný výkon jedného agregátu 858,5 kW
Inštalovaný výkon 1800 kW

Výroba elektrickej energie v priemerne mokrom roku je predpokladaná vo výške 8 972 940 kWh (8 972 MWh).

Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku:

MVE Švošov je navrhnutá za účelom využitia hydroenergetického potenciálu rieky Váh v jeho hornom úseku. Malá vodná elektráreň sa nachádza cca 1,6 km od obce Švošov. Hltnosť turbín je navrhnutá s prihliadnutím na priemerné prietoky v danej lokalite. Maximálna hltnosť jednej turbíny je 25,00 m3.s-1.

MVE Švošov sa skladá z  hate, koridoru na migráciu rýb a budovy elektrárne. Je navrhnutá sčasti v koryte rieky a s časti na pravom brehu. Budova MVE aj s koridorom pre migráciu rýb sa nachádza v koryte a hať je navrhnutá na pravom brehu rieky Váh.

Základné údaje
Názov stavbyMVE Švošov
Miesto stavbyKataster obce Švošov
OkresRužomberok

Neváhajte nás kontaktovať.

+421262410376