Menu

Základné parametre:

Malá vodná elektráreň Nová Dedinka
Maximálna horná hladina 115.20 m n.m.
Minimálna horná hladina 114.70 m n.m.
Dolná hladina pri Q40 112.30 m n.m.
Dolná hladina pri Q20 112.00 m n.m.
Navrhovaný spád brutto 2,9 m
Navrhovaný spád netto 2,7 m
Návrhový prietok MVE 2 x 20 m3.s-1
Maximálny prietok MVE 40 m3.s-1
Typ turbíny Horizontálna Kaplanova
Počet turbín 2 ks
Priemer obežného kolesa 2100 mm
Menovité otáčky turbíny 165 min-1
Menovité otáčky generátora 750 min-1
Inštalovaný výkon 880,0 kW
Maximálny výkon na svorkách generátora 440 kW
Dosiahnuteľná výroba el. energie za 334 dní 6 160 000 kWh

Malá vodná elektráreň Veľké Blahovo:

Jestvujúca hať Čierna voda, ktorá slúži vodohospodárskym potrebám priľahlého územia predstavuje zároveň hydroenergetický potenciál, ktorý bol využitý v MVE s názvom Veľké Blahovo. Stavba MVE bola postavená v mieste pravostrannej čelnej hrádze. Pozostáva z dvoch rozhodujúcich monolitických objektov a to MVE a vtokového objektu. Založenie oboch objektov je pomocou prefabrikovaných podzemných stien s injektovaným dnom. Na výrobu elektrickej energie slúžia dva asynchrónne generátory pre napätie 0,4kV.

Neváhajte nás kontaktovať.

+421262410376