Menu

Navrhovaná stavba prehradenie prívodného kanála, variant A-1 má nasledovné základné parametre:

Hať
Počet polí (uzáverov) 7
Hradiaca výška 8,13 m, 5,53 m, 4,53 m, 4,13 m, 3,13m
Šírka stredných haťových polí 100,00 m
Šírka krajných haťových polí 75,00 m
Hradiaca konštrukcia 3 x plachtový uzáver 100,00 x 8,13 m + 1 x plachtový uzáver 100,00 x 5,53 m + 1 x plachtový uzáver 75,00 x 4,53 m + 1 x plachtový uzáver 100,00 x 4,13 m + 1 x plachtový uzáver 75,00 x 3,13 m
Kóta vtokového prahu 123,47 m n. m.
Kóta max. povolenej hladiny 131,50 m n. m.
Kóta max. prevádzkovej hladiny 131,10 m n. m.
Kóta hladiny pri Q100 131,10 m n. m.

Variant A-2 rieši komunikačné prepojenie prívodného kanála tunelovou konštrukciou s piatimi strednými poľami širokými 100,00 m a dvomi krajnými poľami širokými 75,00 m. Šírka pilierov je 5,00 m, dĺžka pilierov je 24,40 m.

Hať
Počet polí (uzáverov) 7
Hradiaca výška 8,13 m, 6,23 m, 4,83 m
Šírka stredných haťových polí 100,00 m
Šírka krajných haťových polí 75,00 m
Hradiaca konštrukcia 3 x plachtový uzáver 100,00 x 8,13 m + 2 x plachtový uzáver 100,00 x 6,23 m + 2 x plachtový uzáver 75,00 x 4,83 m
Kóta vtokového prahu 123,47 m n. m.
Kóta max. povolenej hladiny 131,50 m n. m.
Kóta max. prevádzkovej hladiny 131,10 m n. m.
Kóta hladiny pri Q100 131,10 m n. m.

Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku:

Projekt rieši prehradenie prívodného kanála a komunikačné prepojenie ľavostrannej a pravostrannej časti hrádze pre osobnú motorovú dopravu, cyklistov a chodcov. Bola vypracovaná štúdia uskutočniteľnosti v dvoch lokalitách. Lokalita A sa nachádza medzi stupňom Čunovo a Hamuliakovo. Lokalita B sa nachádza medzi obcou Dobrohošť a Kyselica. Pre každú lokalitu boli navrhnuté 4 varianty. Podrobnejšie boli rozpracované varianty A-1 a A-2.

Variant A-1 rieši komunikačné prepojenie prívodného kanála mostovou konštrukciou s piatimi strednými poľami širokými 100,00 m a dvomi krajnými poľami širokými 75,00 m. Svetlá výška stredného poľa uvažovaného na plavbu je 9,10 m. Šírka pilierov je 5,00 m, dĺžka pilierov je 24,17 m.

Neváhajte nás kontaktovať.

+421262410376