Menu

Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku:

Cieľom projektu je sprietočnenie Čiližského potoka. Čiližský potok bol v minulosti meandrujúci tok, ktorý bol napojený na Bakanské rameno a ústil do Číčovského ramena. Jeho pôvodná dĺžka bola cca 40 km.

V súvislosti s výstavbou melioračných kanálov a vodného diela Gabčíkovo – Nagymaros, bol na viacerých úsekoch prerušený, čím stratil svoj pôvodný charakter toku a v súčasnosti je rozdelený na úseky s prúdiacou vodou, na úseky so stojatou vodou a na niekoľkých úsekoch je koryto zanesené alebo zasypané.

V súčasnosti je tok napájaný z kanála Gabčíkovo – Topoľníky (S VII). Po trase je dotovaný niekoľkými odvodňovacími kanálmi. Tok je prietočný až po historické stavidlo Šarkan, kde je voda odrazená do kanála Milinovice – Vrbina. Od tohto stavidla až po vyústenie je v koryte len stojatá voda, ktorej hladina korešponduje s hladinou podzemnej vody v okolí.

Stavba má zabezpečiť sprietočnenie toku až po zaústenie do Lyonského kanála. Na trase sú navrhnuté dve zhybky, ktoré križujú Chotárny kanál a kanál Vrbina – Holiare. Okrem sprietočnenia koryta je úlohou stavby realizácia pririečnej zóny – to znamená revitalizácia mokradí, čo sa dosiahne aj sprietočnením koryta a zvyšením úrovne hladiny v Čiližskom potoku, ale aj vybudovaním objektu na regulovanie úrovne hladiny na Červenom kanáli.

Základné údaje
Názov stavbyRevitalizácia Čiližského potoka
Charakter stavbyNová
Miesto stavbyVeľký Meder, Pataš, Čiližská Radvaň
OkresDunajská Streda
RegiónTrnava

Neváhajte nás kontaktovať.

+421262410376