Menu

Účelom navrhovanej „Rekonštrukcie protipovodňovej línie v Štúrove“, je zlepšiť jestvujúce pomery v protipovodňovej ochrane mesta Štúrovo v úseku od mosta Márie – Valérie smerom na sever za budovy colného úradu.

Uvedené územie je v súčasnosti chránené protipovodňovým múrom, ktorý nevyhovuje parametrom ochrany na úroveň Q100 a ani polohou nie je v súlade s územným plánom mesta, v ktorom sa uvažuje so sprístupnením uvedeného územia ako pešou zónou až po nábrežie Dunaja.

Sprístupnenie nábrežia je v súlade s Územným plánom mesta Štúrovo, schváleným uznesením mestského zastupiteľstva 10 . decembra 1998 s výhľadom do 31. 12. 2015. je možné vybudovaním nového parapetného múrika v novej trase pozdĺž brehovej línie Dunaja.

Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty
SO č. 101 Protipovodňová ochranná línia
SO č. 102 Preloženie pomníka
SO č. 103 Spevnenie koruny jestvujúcej ochrannej hrádze
SO č. 104 Hala na uskladnenie mobilného hradenia
Základné údaje
Názov stavbyRekonštrukcia protipovodňovej línie v Štúrove
Miesto stavbyKataster obce Štúrovo
OkresNové Zámky

Neváhajte nás kontaktovať.

+421262410376