Menu

Navrhovaná stavba VE Čunovo III má nasledovné základné parametre:

Hať
Počet polí (uzáverov) 2
Hradiaca výška 10,00 m
Šírka haťových polí 18,00 m
Hradiaca konštrukcia Segmentový uzáver s tlačenými ramenami s klapkou
Kóta vtokového prahu 121,50 m n. m.
Kóta výtokového prahu 118,00 m n. m.
Kóta max. povolenej hladiny 131,50 m n. m
Kóta max. prevádzkovej hladiny 131,10 m n. m.
Kóta hladiny pri Q100 130,10 m n. m.
Vodná elektráreň
Umiestnenie Pri ľavom krídle hate resp. biokoridoru
Maximálna horná prevádzková hladina 131,10 m n. m.
Dolná hladina pri Q = 250 m3s-1 122,60 m n.m.
Návrhový prietok 250,00 m3s-1
Návrhový spád brutto 8,50 m
Návrhový spád netto 8,10 m
Typ turbíny Kaplanova priamoprúdová horizontálna v spojení so synchrónnym generátorom
Priemer obežného kola D = 6.200 mm
Počet turbín 1 ks
Max. činný výkon na svorkách generátora 17,735 MW

Výroba elektrickej energie v priemerne mokrom roku je predpokladaná vo výške 156 318 MWh (156 GWh).

Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku:

Štúdia rieši využitie hydroenergetického potenciálu rieky Dunaj pod haťou v priepichu vodného diela Čunovo. Vodná stavba pozostáva z troch hlavných stavebných objektov. Prvým je hať, ktorá zabezpečuje vzdutie hladiny na požadovanú energetickú úroveň. Druhým je vodná elektráreň, kde sa kinetická energia vody premieňa na energiu elektrickú. Posledným z hlavných objektov je biokoridor, ktorý je umiestnený medzi objektami hate a vodnej elektrárne. Slúži pre prechod ichtyofauna zastúpenej v rieke Dunaj v danom úseku.

Umiestnenie vodnej elektrárne Čunovo III sa nachádza cca 300 m pod štvorpoľovou haťou na VD Čunovo. Stavba bude súčasťou Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros.

Základné údaje
Názov stavbyVodná elektráreň Čunovo III
Miesto stavbyKataster obce Čunovo
OkresBratislava

Neváhajte nás kontaktovať.

+421262410376