Menu

Základné údaje stavby:

Vodná nádrž Slatinka
Hradiace teleso zemná sypaná hrádza
Koruna hrádze 333,00 m n.m.
Maximálna prevádzková hladina 331,00 m n.m.
Celkový objem nádrže 27 mil. m3
Celková plocha nádrže 2,30 km
Dĺžka vzdutia 7,90 km
Konštrukcia hrádze zemná hrádza zo štrkopieskových materiálov so stredovým jadrom z hlinitých materiálov chránené s oboch strán pieskovými filtrami
Dĺžka hrádze v korune 250 m
Objem štrkov do stabilizačnej časti 366 000 m3
Objem tesniacich hlín 54 000 m3
Objem filtrov hrádze 38 000 m3
Tesnenie podložia dvojradová injekčná clona dĺžky 35,00 m
Bezpečnostný prepad monolitický bočný – v pravom svahu
Hradiaca konštrukcia oceľová – 3 x segment s klapkou 4,50 x 5,20
Dnové výpuste 2 x DN 800 v združenom objekte
Uzávery vtokové klapkové
Uzávery výtokové kuželové
Prevedenie vody cez teleso hrádze v spodnej časti obtokového tunela
Umiestnenie na návodnej strane hrádze v združenom objekte
Počet turbín 2 ks
Inštalovaný výkon 2 x 1,052 MW
Hltnosť turbín 2 x 4,4 m3.s-1
Typ turbíny Francisova
Priemer obežného kola D = 800 mm
Maximálny netto spád 27,70 m
Minimálny netto spád 20,70 m

Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku:

Vodné dielo Slatinka je akumulačná nádrž v povodí Hrona, na rieke Slatine, nad Zvolenom. Jej hlavným účelom má byť nadlepšovanie prietokov Hrona (akumulácia vody počas vyšších prietokov a jej vypúšťanie do toku v období sucha) tak, aby bolo zabezpečené v každom období dostatočné množstvo vody v rieke pre všetkých odberateľov, pri zabezpečení dostatočného minimálneho bilančného prietoku v Hrone pod Veľkými Kozmálovcami.

VD Slatinka bude mať aj ďalšie významné účinky: znižovanie povodňových prietokov na Slatine vo Zvolene a na Hrone pod Zvolenom, výrobu elektrickej energie v malej vodnej elektrárni a rekreačný prínos nádrže pre široké okolie.

Neváhajte nás kontaktovať.

+421262410376