Menu

Stavbu charakterizujú tieto základné údaje o prevádzkových kapacitách:

Vodné dielo Sereď
Horná prev. hladina 139,50 m n. m.
Dolná prev. hladina 124,00 m n. m.
Max. spád brutto 15,50 m
Typ turbíny Vertikálna Kaplanova
Počet kusov 2
Priemer obežného kola 4 950 mm
Pltnosť turbín 2 x 150 m3.s-1
Inštalovaný výkon PG 2 x 19,50 MW
Ročná výroba v priemerne mokrom roku 129,92 GWh

Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku:

Vodné dielo Sereď bude umiestnené v inundačnom území Váhu, v úseku vymedzenom koncom zdrže VD Kráľová a vyústením odpadového kanála od VE Madunice. Pre VD po zohľadnení všetkých podmienok ovplyvňujúcich návrh koncepcie bola zvolená derivačná schéma.

Vodné dielo Sereď pozostáva z týchto hlavných stavebných objektov:

  • Nádrž Siladice
  • Hať Siladice
  • Prívodný kanál
  • Hydrouzol Sereď
  • Odpadový kanál
  • Úpravy Váhu v úseku Siladice Sereď
  • Sanácia zosuvov
  • Vyvedenie výkonu

Neváhajte nás kontaktovať.

+421262410376