Menu

Stavbu charakterizujú tieto základné údaje o prevádzkových kapacitách:

HAŤ
Počet polí (uzáverov) 3
Hradiaca výška 4,25 m
Šírka haťového poľa 18,00 m
Hradiaca konštrukcia 3 x klapka
Kóta prahu hate 198,65 m n. m.
Kóta prahu vývaru 194,850 m n. m.
Kóta max. prevádzkovej hladiny 202,900 m n. m.
Kóta hladiny pri Q100 nad haťou 206,35 m n. m.
Kóta hladiny pri Q100 pod haťou 205,00 m n. m.
MVE
Maximálna horná prevádzková hladina 202,900 m n. m.
Dolná hladina pri Q=20 m3s-1 196,900 m n.m.
Návrhový prietok 20,00 m3.s-1
Návrhový spád brutto 6,00 m
Návrhový spád netto 5,90 m
Typ turbíny Kaplanova horizontálna
Priemer obežného kola D = 1.750 mm
Počet turbín 1 ks
Max. činný výkon jedného agregátu 975 kW
Inštalovaný výkon 975 kW

Výroba elektrickej energie v priemerne mokrom roku je predpokladaná vo výške 4 797 000 kWh (4 797 MWh).

Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku:

VD Trenčianske Biskupice 2 bolo navrhnuté za účelom výroby elektrickej energie využívajúc hydroenergetický potenciál troch balvanitých stupňov pod jestvujúcou haťou v Trenčianskych Biskupiciach. Hltnosť elektrárne vychádzala zo sanačného prietoku pod haťou Trenčianske Biskupice s prihliadnutím na krivku prekročenia prietokov v danom profile. Maximálna hltnosť bola stanovená na 20,00 m3.s-1.

Os vodného diela bola navrhnutá cca 530 m pod osou jestvujúcej hate, tesne nad vyústením odpadových vôd z pravobrežnej ČOV mesta Trenčín. Horná hladina bola stanovená tak, aby nezavzdúvala dolnú hladinu MVE Trenčianske Biskupice, ktorá sa nachádza pod pravobrežným zaviazaním jestvujúcej hate. Dolná hladina bola navrhnutá s ohľadom na hladinu vody v dolnej lagúne zohľadňujúc pritom predpokladaný erózny proces koryta rieky Váh. K tomu bol prispôsobený návrh odpadového koryta.

Základná technická koncepcia vychádzala z návrhu riečneho stupňa umiestneného priamo v koryte toku a pozostávajúca z objektu trojpólovej hate, budovy malej vodnej elektrárne, ktorá bola osadená na ľavostranné zaviazanie. Medzi telesom hate a budovou elektrárne bol umiestnený štetinový rybovod pozostávajúci z troch ramien. Vyvedenie výkonu je navrhnuté do jestvujúcej 22 kV linky idúcej popri ľavobrežnej ochrannej hrádzi. Bezpečnosť vodného diela bola navrhnutá rovnocenne ako je chránené ľavobrežné územie mesta Trenčín.

Základné údaje
Názov stavbyVodné dielo Trenčianske Biskupice 2
Miesto stavbyKataster obce Trenčín
OkresTrenčín

Neváhajte nás kontaktovať.

+421262410376