Menu
Hať
Počet polí 3
Hradiaca výška 5,50 m
Šírka haťového poľa 12,00 m
Hradiaca konštrukcia Segment s klapkou

Stavbu charakterizujú tieto základné údaje o prevádzkových kapacitách:

Vodné dielo Želiezovce
Návrhový prietok 62 m3.s-1
Horná prevádzková hladina 134,600 m n. m.
Dolná prevádzková hladina pri Q=62 m3.s-1 128,570 m n. m.
Návrhový spád brutto 5,95 m
Návrhový spád netto 5,80 m
Typ turbín Kaplanova horizontálna
Počet turbín 2 ks
Priemer obežného kola 2250 mm
Maximálny činný výkon agregátu 2800 kW
Inštalovaný výkon 2800 kW
Výroba elektrickej energie v priem. mokrom roku 13 899 340 MWh

Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku:

Vodné dielo Želiezovce bolo navrhnuté ako viacúčelová stavba plniaca viacero funkcií (vodohospodárske, energetické, environmentálne). Vodné dielo je umiestnené nad Želiezovcami približne na úrovni obce Mikula, asi 1 km pod čerpacou stanicou Mikula. Stavba rieši získavanie energie z obnoviteľných zdrojov v súlade s environmentálnou politikou EÚ v oblasti implementácie SMERNICE 2000/60/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o vodách.

Základné údaje
Názov stavbyVodné dielo Želiezovce
Charakter stavbyNová
Miesto stavbyŽeliezovce
OkresLevice
RegiónNitra

Neváhajte nás kontaktovať.

+421262410376